Muvazaalı İşleme Taraf Olan Kişinin İyiniyetli Olduğundan Söz Etme Olanağı Yoktur.Ecrimisile Ölüm Tarihinden İtibaren Hükmedilmelidir.

Muvazaalı İşleme Taraf Olan Kişinin İyiniyetli Olduğundan Söz Etme Olanağı Yoktur.Ecrimisile Ölüm Tarihinden İtibaren Hükmedilmelidir.

 

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/3167

K. 2014/9039

T. 30.4.2014

DAVA : Taraflar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davacılar tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi … raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

KARAR : Dava, paydaşlar arasında ecrimisil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dava konusu mesken nitelikli 4 nolu bağımsız bölümün, öncesinde tarafların murisi adına kayıtlı iken satış suretiyle davalıya temlik edildiği, murisin 3.4.2007 tarihinde öldüğü, davacıların davalı aleyhine açtıkları muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istekli davanın Kayseri 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/311 esas 2009/345 karar sayılı ilamı ile kabul edildiği, derecattan geçerek 14.3.2011 tarihinde kesinleştiği kayden sabittir.

Davacılar, 4 nolu bağımsız bölümü davalının haksız olarak kullanmaya devam ettiğini ileri sürerek murisin ölüm tarihinden itibaren toplam 4.000,00 TL ecrimisilin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsili isteği ile eldeki davayı açmışlardır.

Bilindiği üzere, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı olarak açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucunda kurulacak olan kabul hükmü inşai ( kurucu) olmayıp izhari (açıklayıcı) nitelik taşır. Bu suretle oluşan kararlara konu işlemler yapıldıkları tarihten itibaren mutlak butlanla malul olup yapılmamış sayılırlar ve iptal hükmü geriye etkili olarak sonuç doğurur, öte yandan muvazaalı işleme taraf olan kişinin iyiniyetli olduğundan sözetme olanağı da yoktur. Tarafı bulunduğu işlem yok hükmünde olup, bu şekilde oluşan tescil de yolsuz tescil niteliğindedir.O halde, miras bırakanın ölümü ile terekesi mirasçılarına intikal edeceği ve ölüm tarihi itibarıyle mirasçılarının hak sahibi olacağı gözetildiğinde, taşınmazı haksız olarak kullanan kişinin taşınmaz malikine ödeyeceği haksız işgal tazminatı ecrimisilden sorumlu olacağı kuşkusuzdur..

Bu durumda, mahkemece ihtarnamenin davalıya tebliğ edildiği 7.9.2011 tarihinde intifadan men koşulunun gerçekleştiği benimsenerek ecrimisilin kısmen kabulüne karar verilmiş olmasının doğru olduğu söylenemez.

Hal böyle olunca, mahkemece murisin ölüm tarihinden itibaren hesaplanacak ecrimisilin hüküm altına alınması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Davacıların temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle, hükmün açıklanan nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 30.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir