Taşınmaz Davaları

1- Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptal, tescil, el atmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile bu davalarla birlikte açılan haksız işgal tazminatı (ecrimisil) istemli davalar.
2- Uygulamada “muris muvazaası” olarak tanımlanan ve 01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararına konu edilen uyuşmazlıklar nedeniyle, tapu iptali ve tescil istemli davalar.
3- İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davaları (05.02.1947 tarihli ve 20/65 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı)

4- Arsa payı ya da kat karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinden kaynaklanan davalar.

5-Yükleniciden haricen satın alınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 tarihli ve 1987/2 E. 1988/2 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına dayalı tapu iptali ve tescil davaları,

6- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’ndan kaynaklanan davalar.

7-Sınırlı ayni haklara (TMK m. 779 vd.) ilişkin davalar.

8-Taşınmaz mülkiyetini devir hakkının kısıtlamalarından (TMK m. 732-736: Önalım hakkı , sözleşmeden doğan önalım hakkı ve alım-geri alım hakları) kaynaklanan davalar.

9-Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen nakledilmesini amaçlayan tapu iptal davaları.
(TMK. 705 ve 716. maddesinden kaynaklanan davalar)
10-Batıl ve geçerli olmayan (sahtecilik ve ehliyetsizlik gibi) nedenlerle yok hükmünde olduğu ileri sürülen temliki tasarruflar hakkında açılmış davalar (TMK. md.1025’e dayalı ve aynı Kanunun 15. vd. maddeleri hükümlerinden kaynaklanan davalar)
11-Gabin, hata, hile ve ikrah gibi iradeyi sakatlayan sebeplere (BK.’nun 21. ile 23. vd. madde hükümlerinden kaynaklanan davalar) dayanılarak açılmış tapu iptal davaları.
12- Bağış suretiyle tapuda gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında, bağışlamadan rücu koşullarının gerçekleştiği, koşullu bağıştan koşulun yerine getirilmemesi nedeniyle rücu, rücu koşuluyla bağıştan vazgeçme nedenleri ileri sürülerek açılan davalar.
(BK.’nun 240, 241, 242, 243, 244 ncü maddelerinden kaynaklanan davalar)
13-  Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesine bağlanarak yapılan temlikî tasarruflar hakkında açılmış, “sözleşmeye aykırılık” ya da “geçersizlik” iddiasını
taşıyan tapu iptal davaları.(BK.’nun 511 vd. maddeleri hükümlerinden kaynaklanan davalar)
14- Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temliki tasarruflara yönelik olarak vekaletin hile ile alındığı ve kötüye kullanıldığı iddiası ile açılan tapu iptal ve tescili davaları. (BK. 386. vd. Maddelerinden kaynaklanan davalar)
15- Hazine tarafından açılan, TMK.un 588. maddesine dayalı gaiplik ve buna bağlı tapu iptal ve tescil davaları.
16- İmar uygulaması (şuyulandırması) sonucu (3194 sayılı kanun m.18, 2981 ve 3290sayılı kanunlar m.10/c m. Hükmü uyarınca) oluşan imar parsellerinin hukuki
dayanağını teşkil eden idari işlemin idari yargıda iptal edilmesiyle yolsuz tescil durumuna düşen imar çap kayıtlarının iptali ile eski kadastral mülkiyet ve geometrik durumuna çevrilmesi isteğiyle açılan davalar.
17-  Cemaat Vakıflarınca açılıp Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen tapu iptal ve tescil davaları.
18-Vakıfların, 5737 sayılı Yasanın 17 ve 30. maddesi uyarınca açmış oldukları tapu iptal ve tescil davaları.
19-Tapu kayıt maliki ile davacının aynı kişi olduklarının tespitine ilişkin davalar.

20- Tenkise ilişkin davalar.

21- Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davaları.

22- Vasiyetnameye ilişkin tenfiz ve iptal davaları.

Vd. taşınmaz davaları.