Makaleler ve Yargı Kararları

Paylı Mülkiyete Tabi Taşınmazda Her Paydaşın Kendi Payı Oranında Kira Bedelinin Tespitini İsteyebileceğine Dair Bir Yargıtay Kararı

T.C.YARGITAY3. HUKUK DAİRESİE. 2017/7770K. 2019/4738T. 21.5.2019DAVA : Taraflar arasındaki kira bedelinin tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:KARAR : Davacı, davalının, 1/4 payına...

Daha fazla oku...

Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptali ve Tescil Davalarında Herhangi Bir Hak Düşürücü Süre ya da Zamanaşımı Süresi Bulunmuyor İse de; Mirasbırakanın Kadastro Tespitinden Önce Ölmesi Halinde Tespitin Kesinleşmesinden İtibaren 10 Yıl İçinde Davanın Açılması Gerektiğine Dair Yargıtay Kararları

T.C.YARGITAY1. HUKUK DAİRESİE. 2022/7902K. 2023/531T. 26.1.2023DAVA : Taraflar arasındaki tapu iptali-tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince verilen davanın hak düşürücü süreden reddi kararına karşı davacılar tarafından yapılan istinaf başvurusunun Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin karar süresi içinde davacılar tarafından temyiz edilmekle; temyiz dilekçesinin kabulüne karar...

Daha fazla oku...

Murisin Nüfusunda Kayıtlı Olmayan Öz Çocuğunun Saklı Payını Bertaraf Etmek İçin Sağlığında Vakıf Kurarak Malvarlığını Vakfa Tahsis Etmesi Durumunda, Ölümden Sonra Babalığın Tespitini Sağlayan Davacının Tenkis İsteğinin Kabulü Gerektiğine Dair Bir Yargıtay Kararı.

1. Hukuk Dairesi 2019/113 E. , 2019/2446 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİLTaraflar arasındaki davadan dolayı ... 5.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 23.10.2015 gün ve 2019/247 Esas -2015/519 Karar sayılı hükmün bozulmasına ilişkin olan 03.10.2018 gün ve 2849-13047 sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davacı vekili tarafından...

Daha fazla oku...

İhalesi Yapılan Taşınmazın Mülkiyetinin İhale Günü Alıcıya Geçtiği İçin İhalenin Feshi Davasının Kesinleştiği Tarihin Nazara Alınmayacağına ve Ecrimisilin de İhale Günü Nazara Alınarak Hesaplanması Gerektiğine Dair Yargıtay Kararı.

T.C.YARGITAY1. HUKUK DAİRESİE. 2019/1534K. 2019/2933T. 13.5.2019DAVA : Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil, ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece asıl davanın reddine, karşı davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davacı-karşı davalı ve davalı-karşı davacı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'un raporu okundu,...

Daha fazla oku...

Kira Tespit Davalarındaki Talebin Islahla Arttırılamayacağına Dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Hukuk Genel Kurulu         2017/2792 E.  ,  2021/267 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “kira bedelinin tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 14. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş,...

Daha fazla oku...

Kira Sözleşmesinde Kira Artış Oranı Belirlenmiş İse , Yeni Kira Döneminin Sonuna Kadar Açılacak Davada Mahkemenin Belirleyeceği Kira Bedelinin Yeni Dönemin Başından İtibaren Geçerli Olacağına İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.YARGITAY3. HUKUK DAİRESİE. 2019/1029K. 2019/1790T. 6.3.2019DAVA : Kira tespit davaları ile ilgili ... BAM 35. ve 36. Hukuk Dairesi kesin kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi ... Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 25/01/2019 tarihli ve 2019/2 Esas- 2019/2 Karar sayılı başvurusunda; ... Bölge Adliye Mahkemesi 35 .Hukuk Dairesi'nin 17.01.2017 tarihli ve...

Daha fazla oku...

Müteahhidin Aynı Bağımsız Bölümü Birden Fazla Kişiye Satış Vaadi İle Ya Da Alacağın Temliki Suretiyle Devri Halinde Şahsi Hakların Yarışması Sözkonusu Olduğu İçin Önceki Tarihli Sözleşmeye Değer Verilmesi Gerektiğine Dair Yargıtay Kararları.

T.C.YARGITAY15. HUKUK DAİRESİE. 2020/627K. 2020/3297T. 22.12.2020DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat Dilan Zekioğulları geldi. Davalılar vekili gelmedi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı avukatı dinlendikten sonra...

Daha fazla oku...

İhale Alıcısının Cebri İcradan Satılan Taşınmazın Tapu Kaydındaki Yolsuzluğu Bile Bile ve Kötü Niyetle Arttırmaya Girerek Satın Aldığının İspatı Halinde Tapunun İptali Gerektiği Konusunda Yargıtay Kararı.

  T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2001/4873 K. 2001/5555 T. 3.5.2001 DAVA : Davacı tarafından,davalı aleyhine açılan tapu iptali,tescil davasının yapılan yargılamasında Mahkemece davanın reddine dair verilen karar,davacılar tarafından Duruşma istemli temyiz edilmekle, duruşma günü olarak saptanan 28.11.2000 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vs vekili avukat Hayati Y. ile temyiz edilen Bülent H. vekili avukat...

Daha fazla oku...

Kiralananın Satılması Halinde , Yeni Malikin Açacağı Tahliye Davasında Satışın Muvazaalı Olduğu İddiasının Dinlenmeyeceğine Dair Yargıtay Kararları

6. Hukuk Dairesi 2014/2402 E. , 2014/14552 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Edirne 1. Sulh Hukuk MahkemesiTARİHİ : 05/11/2013NUMARASI : 2013/110-2013/936Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tazminat davasına dair karar, davacı ve davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Uyuşmazlık 6570 sayılı...

Daha fazla oku...

Taahhüt Nedenine Dayalı Tahliye Davasının Mutlaka Kiraya Veren Tarafından Açılması Gerektiği; Kiraya Veren Durumunda Olmayan Malikin Dava Hakkı Olmadığı, Ancak Yeni Malikin Önceki Malik ve Kiraya Verenin Halefi Olarak Eski Malik Zamanında Verilmiş Taahhüde Dayanarak Dava Açabileceğine İlişkin Yargıtay Kararı.

6. Hukuk Dairesi         2015/9993 E.  ,  2016/1961 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Tahliye Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, tahliye taahhüdü ve konut ihtiyacı nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulü ile davalının dava...

Daha fazla oku...