Taşınmazın Resmi Ölçüme Dayanılarak Tapuya Yazılan Yüzölçümündeki Fark Nedeniyle Aksi Kararlaştırılmamış ise Satıcının Sorumlu Olmayacağına İlişkin Bir Yargıtay Kararı (TBK 244)

Taşınmazın Resmi Ölçüme Dayanılarak Tapuya Yazılan Yüzölçümündeki Fark Nedeniyle Aksi Kararlaştırılmamış ise Satıcının Sorumlu Olmayacağına İlişkin Bir Yargıtay Kararı (TBK 244)

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/1388

K. 2013/3759

T. 6.3.2013

Davacı dilekçesinde; davaya konu … ilçesi, … köyü köy içi mevkii … ada 11 parsel sayılı taşınmazı 23.000 TL bedelle satın aldığını, davalının satış sırasında taşınmazı 1600 m2 olarak belirttiğini, taşınmazı 17.05.2011 tarihinde tapuda devrini aldığında taşınmazın 812,16 m2 olduğunu öğrendiğini, davalıya fazladan ödediği 11.000 TL bedeli geri vermesi için süre verdiğini, ancak davalının buna yaklaşmadığını, davalının başkasına ait olan kısmı da kendi yeri gibi göstererek sattığını belirterek, davalıya fazladan ödediği 11.000 TL bedelin tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili dilekçesinde; davacının davalıdan taşınmazı 2011 Mayıs ayında resmen devralmış ise de taşınmazın tüm müştemilatı ile birlikte 2008 yılı Nisan ayında davacıya teslim edildiğini, taşınmazın o tarihten bu yana davacının zilyetliğinde olduğunu, fiili hakimiyetin 2008 Nisan ayında başladığını ve halen devam ettiğini, davacı taleplerinin zamanaşımına uğradığını, tapu sicilinin aleni olup herkese açık olduğunu, hiç kimsenin kendi kusuruna dayanarak hak iddia edemeyeceğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; davanın hukuki sebebinin hile olduğu kabul edilerek, davalının sözleşme sürecindeki davranışları sebebiyle davacı tarafından yapılan ödeme sebebiyle davalının sebepsiz zenginleştiğinin anlaşıldığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüyle 9.883,16 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 215. maddesinde “Hilafına mukavele mevcut değil ise, satılan gayrimenkul bayi senedinde yazılı olan ölçü miktarını ihtiva etmediği takdirde; bayi, noksanını müşteriye tazmin etmekle mükelleftir. Satılan gayrimenkul resmi bir mesahaya müsteniden sicilde yazılı olan ölçü miktarını ihtiva etmediği takdirde, bayi, tahsisen taahhüt altına girmemiş ise tazmin ile mükellef değildir.”

Somut olayda davaya konu taşınmazın tapuda 812.16 m2 olup, tapuda yüzölçümü resmi bir mesaha dayanmaktadır. Bu durumda az yukarda açıklanan BK 215/2 (TBK 244) madde gereğince satıcı tahsisen taahhüt altına girmemiş ise, yüzölçümü eksikliğinden dolayı tazmin ile yükümlü değildir. Anılan kanun maddesi gözardı edilerek yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 06.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir