Blog

Bir Yargıtay Kararı Hakkında Düşünceler

Daha önce murisin, sağlığında açtığı hile veya ikrah nedenli tapu iptali ve tescil davasından feragat etmesi sonrasında bu defa vefat gerçekleşince de  mirasçılarının muris muvazaası nedenli tapu iptali ve tescil davası açmaları halinde , (murisin ilk davadaki iradesinden  dolayı) açılan bu davanın reddinin gerekeceğini öngören Yargıtay kararlarına değinmiş idik(Yargıtay...

Daha fazla oku...

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun Ek 4. Maddesinin Uygulama Alanına İlişkin Aydınlatıcı Bir Yargıtay Kararı

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi         2023/7124 E.  ,  2023/8021 K. "İçtihat Metni" I. BAŞVURU 1.Başvurucu davalı TEDAŞ vekili dilekçesinde; 26.11.2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 16.11.2022 tarihli ve 7421 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 5 inci maddesi ile 2942 sayılı Kanun'a ek madde 4...

Daha fazla oku...

Dosya Alacağına Konulan Haczin Menkul Haczi Kapsamında Olduğu; Haczedilen Para İçin Satış Talep Edilemeyeceğinden Paranın İstenilebilir Ana Geldiği Tahsilat Tarihinden İtibaren 6 Aylık Süre İçinde Paranın Celbinin Talep Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararları.

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2017/85 K. 2017/5611 T. 6.4.2017 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının temyizine dair dilekçenin reddini mutazammın 06.10.2016 tarih ve 2016/28497-20872 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor...

Daha fazla oku...

Arabuluculuk Görüşmesinin İşyerinde Yapılmış Olmasının, Arabuluculuk Tutanağını Tek Başına Geçersiz Kılmayacağına Dair Bir Yargıtay Kararı.

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2022/15997 K. 2023/874 T. 18.1.2023 I. DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde; 01.04.2020 tarihinde Şirket yetkilisinin tüm çalışanları Büyükbakkalköy'deki depoya davet ettiğini, o gün sabah düzenlenen toplantıda, İpragaz ile işbirliklerinin bittiğini dolayısıyla da işin sonlandığının bildirilerek çalışanlardan araç anahtarları ve ... ile ilgili taşıdıkları diğer eşyaların iade alındığını, davalı Şirketin, İpragaz...

Daha fazla oku...

İİK 36 Kapsamında İcra Müdürlüklerine Sunulacak Teminat Mektubu Örneği

Aşağıda, İcra Müdürlüklerine sunulacak teminat mektubu örneği yer almaktadır.   KESİN TEMİNAT MEKTUBU    T.C. ...............İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'ne,   Müdürlüğünüzün 20../.........E. sayılı dosyasında borçlu bulunan ......................  aleyhinde yapılan takibin geri bırakılması için ,teminat tutarı  olan ...........TL'sine  (................TÜRKLİRASINA) kadar Bankamız garanti ettiğinden, ilk yazılı talebiniz üzerine garanti edilen meblağı , hiçbir itiraz ileri sürmeksizin , derhal ve nakden...

Daha fazla oku...