Blog

Dosya Alacağına Konulan Haczin Menkul Haczi Kapsamında Olduğu; Haczedilen Para İçin Satış Talep Edilemeyeceğinden Paranın İstenilebilir Ana Geldiği Tahsilat Tarihinden İtibaren 6 Aylık Süre İçinde Paranın Celbinin Talep Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararları.

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2017/85 K. 2017/5611 T. 6.4.2017 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının temyizine dair dilekçenin reddini mutazammın 06.10.2016 tarih ve 2016/28497-20872 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor...

Daha fazla oku...

Arabuluculuk Görüşmesinin İşyerinde Yapılmış Olmasının, Arabuluculuk Tutanağını Tek Başına Geçersiz Kılmayacağına Dair Bir Yargıtay Kararı.

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2022/15997 K. 2023/874 T. 18.1.2023 I. DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde; 01.04.2020 tarihinde Şirket yetkilisinin tüm çalışanları Büyükbakkalköy'deki depoya davet ettiğini, o gün sabah düzenlenen toplantıda, İpragaz ile işbirliklerinin bittiğini dolayısıyla da işin sonlandığının bildirilerek çalışanlardan araç anahtarları ve ... ile ilgili taşıdıkları diğer eşyaların iade alındığını, davalı Şirketin, İpragaz...

Daha fazla oku...

İİK 36 Kapsamında İcra Müdürlüklerine Sunulacak Teminat Mektubu Örneği

Aşağıda, İcra Müdürlüklerine sunulacak teminat mektubu örneği yer almaktadır.   KESİN TEMİNAT MEKTUBU    T.C. ...............İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'ne,   Müdürlüğünüzün 20../.........E. sayılı dosyasında borçlu bulunan ......................  aleyhinde yapılan takibin geri bırakılması için ,teminat tutarı  olan ...........TL'sine  (................TÜRKLİRASINA) kadar Bankamız garanti ettiğinden, ilk yazılı talebiniz üzerine garanti edilen meblağı , hiçbir itiraz ileri sürmeksizin , derhal ve nakden...

Daha fazla oku...

Tahliye Kararı Sonrasında İcranın Geri Bırakılması İçin Yatırılacak 3 Aylık Kira Bedelinin Teminat Bedeli Olup; Kira Bedeli Olmadığına ve Bu Nedenle Kira Borcuna Mahsup Edilemeyeceğine İlişkin Bir Yargıtay Kararı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2011/14748 E. , 2011/19401 K. Dava dilekçesinde, 3.976,51 TL kira alacağının tahsili için yapılan takibe vaki itirazın iptali ile % 40 icra inkâr tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A...

Daha fazla oku...

Bedelsiz Terke İlişkin Plan Notunun İptali Nedeniyle Açılan Kamulaştırmasız El Atma Nedenli Tazminat Davasında Davanın Kabulünün Gerekeceği Yönünde Verilen Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2022/11743 K. 2023/1059 T. 14.2.2023 DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedellinin tahsili istemine ilişkin asıl ve birleştirilen davada yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince asıl ve birleştirilen davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararın davalı idare vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Bölge...

Daha fazla oku...

Hukuk Davalarında Verilen Hükümde Kanun Yoluna Başvurma Süresinin Hatalı Gösterilmesi Halinde Hatalı Gösterilen Süre İçerisinde Kanun Yoluna Başvuru Yapılması Halinde Başvurunun İncelenmesi Gerektiğine Dair İçtihadı Birleştirme Kararı.

Hükümde kanun yoluna başvuru süresi hatalı gösterilmişse de, verilen sürede yapılan başvurunun kabul edilerek işin esasına girilmesi ve dosyayla ilgili  olumlu-olumsuz bir karar verilmek üzere dosya ele alınması gerekmektedir. İlgili Resmi Gazeteye buradan ulaşabilirsiniz. İBK--

Daha fazla oku...

Tarımsal Üretim Sözleşmesinden Doğan Davalarda Arabulucuya Başvurulmuş Olması Dava Şartı Haline Gelmiştir.

Tarımsal Üretim Sözleşmesinden Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarına İlişkin Arabuluculuk Yönetmeliği 01.09.2023 tarihli ve 32296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.Resmi gazeteye buradan ulaşılabilir.1092023161003Tarımsal

Daha fazla oku...