İlamdaki Men-i Müdahale Hükmü Taşınmazın Aynına İlişkin Olmakla Zamanaşımına Uğramayacağına; Ancak İlamda Hüküm Altına Alınan Fer’i Alacaklar İle Ecrimisil Alacağının Taşınmazın Aynı İle Herhangi Bir İlgisi Olmadığından 10 yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğuna Dair Yargıtay Kararı.

İlamdaki Men-i Müdahale Hükmü Taşınmazın Aynına İlişkin Olmakla Zamanaşımına Uğramayacağına; Ancak İlamda Hüküm Altına Alınan Fer’i Alacaklar İle Ecrimisil Alacağının Taşınmazın Aynı İle Herhangi Bir İlgisi Olmadığından 10 yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğuna Dair Yargıtay Kararı.

 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/31399

K. 2012/18584

T. 30.5.2012

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK. nun 39/1.maddesi uyarınca, ilama dayalı takip, son işlem tarihinden itibaren on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Taşınmazın aynına ilişkin ilamlar ise zamanaşımına uğramazlar.

Somut olayda, takip konusu yapılan Üsküdar 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1990/542 esas, 1992/731 karar sayılı 05.10.1992 karar, 03.05.1996 kesinleşme tarihli ilamında, davalının davacıya ait taşınmaza yönelik müdahalesinin önlenmesine ve 351.600 TL ecrimisilin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verildiği anlaşılmıştır. Bu hali ile ilamın meni müdahale hükmü taşınmazın aynına ilişkin olmakla zamanaşımına uğramaz. Ancak ilamda hüküm altına alınan fer’i alacaklar ile ecrimisil alacağının taşınmazın aynı ile her hangi bir ilgisi yoktur.

Bu durumda fer’i alacaklar ile ecrimisil alacağının tahsili amacıyla anılan ilama dayalı takip 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, alacaklı vekili tarafından icra takibine başlanıldığı 27.10.2010 tarihi itibariyle 10 yıldan fazla süre geçmiş bulunduğundan mahkemece borçlunun örnek 4-5 nolu icra emri ile talep edilen fer’i alacaklar ile ecrimisil alacağına yönelik zamanaşımı itirazının kabulü ile İİK. nun 33/a maddesi uyarınca anılan alacaklar yönünden icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken zamanaşımı itirazının tümden reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.’nun 366. ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 30/05/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir