Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Kurulmayan Taşınmazın Ortak Giderlerine İlişkin Açılan Davada Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğuna Dair Bir Yargıtay Kararı

Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Kurulmayan Taşınmazın Ortak Giderlerine İlişkin Açılan Davada Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğuna Dair Bir Yargıtay Kararı

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2016/11635 E. , 2016/8708 K. “İçtihat Metni”
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava dilekçesinde, itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A RA RI

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dava, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulu olmayan ana taşınmazda, ortak gider borcunun ödenmemesi nedeniyle yapılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkin olup, mahkemece davanın Kat Mülkiyeti Yasası’ndan kaynaklandığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerle, tapu kayıtlarının incelenmesinden; davaya konu taşınmazda kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulu olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle uyuşmazlıkta Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerinin değil, genel hükümlerin uygulanması gerektiğinden görev hususu da genel hükümler çerçevesinde belirlenmelidir.

Hukuki uyuşmazlıklarda asliye hukuk mahkemelerinin görevi asıl, sulh hukuk mahkemesinin görevi ise istisna olup, özel bir kanun hükmü ile açıkça sulh hukuk mahkemesinde bakılacağı bildirilmeyen bütün dava ve işler asliye hukuk mahkemesinde görüleceğinden, takibin yapıldığı ve davanın açıldığı tarih dikkate alındığında, mahkemece, genel hükümlere göre davaya bakılıp işin esası hakkında hüküm kurulması gerekirken, görevsizlik kararı verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 30.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir