Arsa Payı Karşılığı İnşaat Satış Sözleşmesi Şerhinin Terkini, Tapu Sicilinde Değişiklik Yaratacak Mahiyette Olduğundan İlamdaki Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderinin Kesinleşmeden İcraya Konulamayacağına Dair Yargıtay Kararı.

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Satış Sözleşmesi Şerhinin Terkini, Tapu Sicilinde Değişiklik Yaratacak Mahiyette Olduğundan İlamdaki Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderinin Kesinleşmeden İcraya Konulamayacağına Dair Yargıtay Kararı.

 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2018/5443

K. 2019/1981

T. 13.2.2019

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından başlatılan tapu kaydındaki şerhin terkini ile sözleşmeden kaynaklanan alacak konulu ilamlı takipte, borçlunun; alacaklı ile aralarında taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiğini, takip dayanağı ilam ile ifaya izin taleplerinin reddolunarak lehlerine tazminat ödenmesine karar verildiğini, fakat anılan ilamın konusunun karma sözleşme olduğunu ve arsa payının satışı vaadi ile sözleşmeye dayalı olarak açılan fesih davası yahut tescil davası sonucunda şikayet konusu taşınmaz üzerinde mülkiyet değişikliği meydana geleceği için takibe dayanak ilamın kesinleşmeden icraya konulamayacağını ileri sürerek takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; icra takibine konu kararda; davacı şirketin ……ifaya izin talebinin reddi ile taraflar arasındaki……. 08.02.2012 tarihli ve 4332 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili olacak şekilde feshine, davacı … yönünden de sözleşmenin geriye etkili olacak şekilde feshine, şirket lehine konulmuş kat karşılığı inşaat hakkı şerhinin terkinine karar verildiği, kararda hüküm altına alınan vekalet ücreti ve yargılama giderinin alacaklı tarafça talep edildiği, karar içeriğinden de anlaşılacağı üzere taşınmazın ayni yönünden bir ihtilafın söz konusu olmadığı, bu nedenle icraya konulabilmesi için kesinleşmesinin gerekmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği görülmüştür.

HUMK’nun 443/4. maddesi gereğince; gayrimenkul ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu nedenle, aynı ilamda yazılı eklentilerin de infazının istenebilmesi için ilamın kesinleşmesi zorunludur.

Buna karşılık, gayrimenkulün aynına ilişkin olmayan (gayrimenkul üzerindeki kişisel “şahsi” haklara ilişkin olan) ilamların icraya konulabilmesi için kesinleşmelerine gerek yoktur ….. sayılı ilamında da belirtildiği üzere ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Diğer bir anlatımla hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. İcra mahkemesi, ilamın infaz edilecek kısmını yorum yolu ile belirleme yetkisine sahip değildir.

Somut olayda, takibe dayanak olan……Mahkemesinin 23.02.2016 tarih ve 2013/922 Esas, 2016/52 Karar sayılı ilamı ile; davanın kısmen kabulüyle hüküm kısmının II. bendinin 2. numaralı kısmında ‘…lehine konulmuş olan kat karşılığı inşaat hakkı şerhinin terkinine,” karar verildiği, bu haliyle, ilamın, tapu sicilinde değişiklik yaratacak mahiyette ve taşınmazın aynına ilişkin olduğu, dolayısıyla kesinleşmeden takibe konulamayacağı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, alacaklı vekili ilamın takip tarihinde kesinleşmiş olduğunu iddia etmediği gibi, esasen ilamın kesinleşmeden takibe konulabileceği yönünde beyanda bulunmuştur.

O halde, mahkemece şikayetin kabulüyle kesinleşmemiş ilama dayalı olarak başlatılan takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir