"Muhasebecinin Özen Yükümü"

"Muhasebecinin Özen Yükümü"

MUHASEBECİ/SERBEST MALİ MÜŞAVİR, YANINDA ÇALIŞAN KİŞİNİN USULSÜZ DAVRANIŞLARI NEDENİYLE  , HİZMET VERDİĞİ ŞİRKETİ ZARARA UĞRATMIŞ İSE; ÖZEN YÜKÜMÜ GEREĞİ, TAZMİNATTAN KUSURU ORANINDA SORUMLU TUTULMASI GEREKİR.
“T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/7546
K. 2011/15419
T. 26.10.2011
• HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI (Davalının Özensiz Davranışlarının Bulunduğu – Özensiz Davranışlar Nedeniyle Davalının Bağlı Olduğu Oda Tarafından Cezanlandırıldığı/Bilirkişi Raporunda Davalının Kusuru Bulunduğunun Belirtildiği)
• HAKSIZ FİİL NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR (Davalı Muhasebecinin Özensiz Davranışları – Aynı Şirkette Muhasebe Müdürü Olan Davalının Oğlunun Şirketin Parasını İnternet Yoluyla Kumara Yatırdığı/Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davasının Kabulü)
• SERBEST MALİ MÜŞAVİRİN ÖZENSİZ DAVRANIŞLARI (Davacının Şirketinin Zarar Uğramasında Davalının Kısmen de Olsa Kurusu Bulunduğunun Kabulü Gereği – Davalının Sorumlu Olması Nedeniyle Hakkında Tazminata Hükmedileceği/Muhasebecinin Özensizliği)
818/m. 41
ÖZET : Davacı, şirketlerinin muhasebesini tutan davalı şahsın oğlunun usulsüz davranışları nedeniyle şirketinin zarara uğradığından bahisle açmış olduğu tazminat davasında, mahkemece davayı ret etmiştir. Ancak, gerçekten de davalı şahsın şirketin muhasebecisi ve oğlunun da davacıya ait şirkette muhasebe müdürü olduğunun anlaşılması, bilirkişi raporunda davalının görevini yapmakta özensiz davrandığının ve kısmen de olsa kusurunun bulunduğunun belirtilmesi ve davalının bağlı bulunduğu odanın disiplin kurulunca özensiz davranışları nedeniyle davalının ceza alması nedenleriyle davalının zarardan sorumluluğuna karar verilmelidir.Mahkemece davanın reddi hatalı olmuştur.
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı, davalının Haziran 2006 yılından Kasım 2007 yılına kadar şirketlerinin serbest muhasebeciliğini yürüttüğünü, şirketlerinde muhasebe müdürü olarak görev yapan davalının oğlunun şirket bilgisi dışında üçüncü kişilerin hesabına para aktardığını, internet üzerinden kumar oynayarak şirketi 400.000 Tl zarara uğrattığını, Bursa 15. Asliye ceza mahkemesinde yargılanarak güveni kötüye kullanmak suçundan mahkumiyetine karar verildiğini, davalının şikayetleri üzerine S.M.M.M Odası Disiplin Kurulunca uyarma cezasıyla cezalandırıldığını, davalının muhasebeci olarak gerekli özen ve denetimi yapmayarak şirketin zarara uğramasında kusurlu olduğunu, ileri sürerek şimdilik 1000 TL.nin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalının şirket muhasebeciliğini yaparken şirket muhasebe müdürü olarak görev yapan oğlunun şirketi zarara uğrattığını davalının da muhasebeci olarak gerekli dikkat özen ve denetimi yapmayarak zarardan sorumlu olduğu iddiası ile bu davayı açmıştır. Gerçekten dosya içindeki belgelerden davalının oğlunun şirket muhasebe müdürü olarak usulsüz işlem yaptığı ve şirketi zarara uğrattığı bu dönemde davalının da şirketin serbest muhasebecisi olarak görev ifa ettiği anlaşılmaktadır. 25.10.2010 tarihli bilirkişi raporunda belirtildiği üzere davalının görevini yapmakta özensiz davrandığı ve kısmen de olsa kusurlu bulunduğu açıklanmıştır. Davalının S.M.M.M Odası Disiplin Kurulunca 24.4.2008 tarihli kararıyla özensiz davranışları sebebiyle ceza aldığı da sabittir. Davalının kusurlu bulunduğu sabit olduğuna göre oluşan zarardan kusuru oranında sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Hal böyle olunca gerektiğinde yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırılarak davalının sorumlu tutulması gereken miktar tespit edilerek sorumlu tutulması gerekirken mahkemece yazılı gerekçe ile red kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz olunan kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 18,40 TL. temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 26.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir