Tahliye Kararı Sonrasında İcranın Geri Bırakılması İçin Yatırılacak 3 Aylık Kira Bedelinin Teminat Bedeli Olup; Kira Bedeli Olmadığına ve Bu Nedenle Kira Borcuna Mahsup Edilemeyeceğine İlişkin Bir Yargıtay Kararı.

Tahliye Kararı Sonrasında İcranın Geri Bırakılması İçin Yatırılacak 3 Aylık Kira Bedelinin Teminat Bedeli Olup; Kira Bedeli Olmadığına ve Bu Nedenle Kira Borcuna Mahsup Edilemeyeceğine İlişkin Bir Yargıtay Kararı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2011/14748 E. , 2011/19401 K.

Dava dilekçesinde, 3.976,51 TL kira alacağının tahsili için yapılan takibe vaki itirazın iptali ile % 40 icra inkâr tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi
cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y  K A R A R I
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü. Davacı vekili dilekçesinde, davacı (kiralayan) ile davalı (kiracı) arasındaki kira sözleşmesinde
bulunan muacceliyet şartı gereğince, davalı tarafından 2009 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin kira
bedellerinin ödenmemesi nedeniyle kalan aylar için davalı aleyhine tahliye talepli icra takibi yapıldığını, davalının takibe itiraz etmesi üzerine açtıkları itirazın kaldırılması ve tahliye davasının
kısmen kabulü ile davalının taşınmazdan tahliyesine ilişkin verilen kararın davalı tarafından temyiz edilmesi nedeniyle kesinleşmediğini, daha sonra 2010 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedellerinin
davalı tarafından yatırılmaması nedeniyle aleyhine başlatılan 2010/4935 esas sayılı icra takibine haksız olarak itiraz edildiğini belirterek itirazın iptali ile takibin devamına ve %40 oranında icra inkâr
tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili dilekçesinde; davacılar tarafından aleyhine başlatılan icra takibine yaptıkları itiraz üzerine İcra Hukuk Mahkemesince
belirlenmiş olan aylık 1.789,59 TL üzerinden 2010 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin üç aylık kira bedeli ile vekalet ücreti ve yargılama gideri olmak üzere toplam 7.500,00 TL'yi icra dosyasına
yatırdığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece; davacı tarafından açılan itirazın kaldırılması ve tahliye davası neticesinde verilen kararın temyizi üzerine davalı tarafından
icra dosyasına üç aylık kira bedeli karşılığı olarak 7.500,00 TL teminatın yatırıldığı ve icranın geri bırakılmasına karar verildiği gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince
süresinde temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacının sair temyiz itirazları
yerinde değildir. Ancak, kira ilişkisinin, 01.04.2008 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kurulduğu tarafların kabulündedir. Söz konusu sözleşme 1 yıl süreli olarak düzenlenmiş olup aylık kira bedeli
1.650,00 TL olarak belirlenmiştir. Taraflar aylık kira bedelinin 1.789,59 TL olduğunu imzaları karşılığında kabul ettiklerinden aylık kira bedeline ilişkin taraflar arasında ihtilaf bulunmamaktadır.
Uyuşmazlık, icra dosyasına icranın durdurulması için teminat olarak yatırılan paranın, kira bedeli olarak kabul edilip edilemeyeceği noktasında toplanmaktadır. İcra Hukukunda Yürütmenin Durdurulması
 tehiri icra) İİK'nun 36.maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmü, hem genel mahkemeler hem icra mahkemesi tarafından İİK mad.269 ve 276 maddelerine göre verilen tahliye kararları hakkında
uygulanacağından borçlu kiracıdan istenecek güvence miktarı “üç aylık kira bedelidir. Ancak icranın durdurulması için icra dosyasına yatırılan güvence parası hiçbir zaman kira parası olamaz. Güvence
parasının şartları gerçekleşmeden davacı tarafından alınması da mümkün değildir. Bu bakımdan icraya yatırılan paranın kira parası olmayıp teminat olduğunun kabulü gerekmektedir
Bu itibarla mahkemece, davalı tarafından icra dosyasına tehiri icra için yatırılan 7.500,00 TL'nin, davacı tarafından talep edilen ve davalı tarafından ödenmeyen 2010 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin kira
bedeli olarak kabul edilip davacının davasının reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm
tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine,
24.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir