Mirasın Hükmen Reddi Davalarında Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılacağına ve Davalı Tarafın Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmaması Gerektiğine Dair Yargıtay Kararı.

Mirasın Hükmen Reddi Davalarında Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılacağına ve Davalı Tarafın Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmaması Gerektiğine Dair Yargıtay Kararı.

Bu tür davalarda şeklen ,yasa gereği davalı statüsünde olan alacaklı aleyhine olacak şekilde vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmemesi gerekmektedir. Konuya dair bir Yargıtay kararı ekte sunulmaktadır.14. Hukuk Dairesi 2016/17227 E. , 2020/7532 K.
“İçtihat Metni”
14. Hukuk Dairesi
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 24/02/2015 ve 25/05/2015 günlerinde verilen dilekçeler ile mirasın hükmen reddi talebi üzerine yapılan duruşma
sonunda; davanın kabulüne dair verilen 13/07/2016 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan
temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
_ K A R A R _
Dava, TMK’nın 605/2 maddesi gereğince terekenin borca batık olduğunun tespiti ile mirasın hükmen reddi istemine ilişkindir.
Davacılar, 21.11.2013 tarihinde ölen muris Hayri Aydın’ın terekesinin borca batık olduğunu ileri sürerek mirasın hükmen reddinin tespitine karar verilmesini
talep etmiştir.
Davalı vekili, müvekkili bankanın terekenin borca batık olup olmadığını bilemeyeceğini, alacağının tahsili amacıyla yasal hakkını kullanarak davacılar
aleyhinde icra takibi yapıldığını, bu nedenle aleyhe yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilemeyeceğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulü ile terekenin borca batık olduğunun tespitine ve mirasın hükmen reddine karar verilmiştir.
Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.
Türk Medeni Kanununun 605/2. maddesi uyarınca, ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras
reddedilmiş sayılır. Mirasçılar, Türk Medeni Kanununun 610. maddesinde yazılı aykırılık da bulunmadıkça, yani zımnen mirası kabul etmiş duruma düşmüş
olmadıkça, her zaman murisin ödemeden aczinin tespitini isteyebilir. Türk Medeni Kanununun 606. maddesinde belirtilen süre bu davada uygulanmaz. Dava
alacaklılara husumet yöneltilerek görülür. Ayrıca Türk Medeni Kanununun Velayet Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 39/2. fıkrası
gereğince mirasın reddi yetkisini içeren özel vekaletname sunulması da zorunludur.
Somut olayda mahkemece; davanın niteliği gereği davalı-alacaklının, murisin terekesinin borca batık olduğunu bilmediği, bilmesinin mümkün olmadığı,
yapılan yargılama sonrasında terekenin borca batık olup olmadığına karar verildiği göz önünde bulundurularak yargılama giderleri ve harçtan davalının değil
davacıların sorumlu tutulması ve davacılar lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş ise de bu
husus hükmün bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK’nın 438/7 maddesi gereğince hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde
düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm sonucunun 3. bendininin hükümden çıkarılarak yerine “Davanın
niteliği gereği yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına” cümlesinin ve 4. bendinin hükümden çıkarılarak yerine “Davacılar lehine vekalet ücreti
takdirine yer olmadığına” cümlesinin eklenmesine, hükmün DÜZELTİLMİŞ ve DEĞİŞTİRİLMİŞ bu şekli ile ONANMASINA, peşin alınan harcın yatırana
iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 19.11.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
17.11.2022 22:03 a

Bu gönderiyi paylaş

Comments (4)

 • sibel Ercanlilar cevap

  merhaba,
  Bu mahkemr kararina gore (kusura bakmayin hukuki dili anlamak biz vatandaslar icin zor okuyor..), mirasin hukmen reddi davasi acikinca yargilama giderleri hangi tarafin sorumlulugunda oluyor?..cok anlayamadim..davacimi davalimi odemeli?.

  Tsk.

  10 Kasım 2023 , 12:35
  • Zeynep Aydin Tarakci cevap

   Mirasın hükmen reddi davasında yapılan yargılama giderleri davacının cebinden çıkıyor. Dava sonucunda kabul kararı da verilse davalıya yükletilmiyor. O şekilde son buluyor. Yani davacı öder Sibel Hanım. Saygılarımla.

   13 Kasım 2023 , 23:36
   • sibel Ercanlilar cevap

    Merhaba zeynep hanim, geri donusunuz icin gercekten tesekkur ederim..kafami kurcalayip duruyordu..

    Ama soyle bir kanun da okumusdum .hukuk usulu 1086 sayılı kanunun 416 maddesi nde yargilama gideri davayi kaybeden taraf oder diye..acabu bu yasa hala gecerli degilmidir?..

    16 Kasım 2023 , 12:47
    • Zeynep Aydin Tarakci cevap

     Merhaba Sibel Hanım. 1086 Sayılı yasanın yürürlüğü bitti. Yerine 6100 sayılı HMK yürürlüğe girdi. Aynı düzenleme orada da mevcut. O genel kuraldır. Bahsi geçen davalarda ise özel bir durum var. Yazıda belirttiğim husus geçerli.

     13 Aralık 2023 , 12:07

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir