Yabancı Para Cinsinden İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği; Takip Tarihindeki Kur Üzerinden TL Karşılığı Olarak Hüküm Kurulması Gerektiğine Dair Yargıtay Kararı.

Yabancı Para Cinsinden İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği; Takip Tarihindeki Kur Üzerinden TL Karşılığı Olarak Hüküm Kurulması Gerektiğine Dair Yargıtay Kararı.

12. Hukuk Dairesi         2019/14477 E.  ,  2020/6312 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde borçlunun mahkemeye başvurusu, senedi düzenleyen vekilin kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisinin bulunmadığı iddiasına dayalı borca itiraz niteliğinde olup bölge adliye mahkemesince borçlu yönünden borca itirazın kısmen kabulü ile aleyhine USD cinsinden asıl alacağın %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedildiği görülmüştür.
Mahkemece, borçlunun borca itirazı kısmen kabul edildiğine göre, hükmedilen icra inkâr tazminatının yabancı para cinsinden kabul edilen asıl alacağın icra takip tarihindeki TL karşılığı üzerinden hükmedilmesi gerekirken, bu husus kamu düzeninden olup mahkemece re’sen gözönünde bulundurulması gerekmekte ve yabancı para cinsinden icra inkar tazminatına hükmedilmesi isabetsiz olup, mahkeme kararının belirtilen nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının düzeltilerek onanması gerekmiştir.
SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile … Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinin 23/10/2019 tarih ve 2019/1399 E.-2019/2175 K. sayılı kararının hüküm bölümünün “5” nolu fıkrasının “509,92 USD” kısmının hükümden tamamen çıkarılmasına, yerine “1.979,05 TL” yazılmasına, hüküm bölümünün “6” nolu fıkrasının “27.611,52 USD” kısmının çıkarılmasına, yerine “129.315,63 TL” yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nin 370/2. maddesi uyarınca ONANMASINA, karar düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın ilk derece mahkemesine kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 06/07/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir