Davanın esastan reddi veya kabulünü içeren bozmaya uyularak tesis olunan kararın önceki bozmayı ortadan kaldıracak şekilde yeniden bozulması halinde temyiz mercii

Davanın esastan reddi veya kabulünü içeren bozmaya uyularak tesis olunan kararın önceki bozmayı ortadan kaldıracak şekilde yeniden bozulması halinde temyiz mercii

6460 Sayılı ,17.04.2013 tarihli HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ‘un 1. maddesi aynen;
“12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 373 üncü maddesinin beşinci fıkrasından, 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 439 uncu maddesinin beşinci fıkrasından ve 1086 sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilmeden önceki 429 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“Davanın esastan reddi veya kabulünü içeren bozmaya uyularak tesis olunan kararın önceki bozmayı ortadan kaldıracak şekilde yeniden bozulması üzerine alt mahkemece verilen kararın temyiz incelemesi, her hâlde Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır.”” düzenlemesini getirmiştir.
Bu nedenle ilgili Yargıtay dairesinin vermiş olduğu kesin bozma kararına uyulması neticesinde verilen yeni kararın ; aynı dairece bu defa önceki bozmayı ortadan kaldıracak nitelikte yeniden bozulması halinde; bu karara yerel mahkemece direnilmesi halinde genel kural gereği; uyulması halinde ise bu yasa hükmü gereği ,verilen son kararın temyiz mercii her halükarda  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’dur.
Burada, kanun koyucu; ilgili Yargıtay dairesinin , eldeki dosya safahatı nazara alınarak geçmişte birbirinden (davanın sonucuna yönelik) farklı sonuç doğuracak nitelikte iki bozma kararı vermesi durumunda; nihai olarak dosyanın akıbetine Hukuk Genel Kurulunca karar verilmesi gerektiğini isabetli bir biçimde benimsemiştir.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir