Bölge Adliye Mahkemelerinin Düzelterek Onama yahut Sonucu İtibariyle Onama Yapamayacağına , Kararı Kaldırıp Yeniden Gerekçe Oluşturarak Karar Vermesi Gerektiğine Dair Yargıtay Kararı

Bölge Adliye Mahkemelerinin Düzelterek Onama yahut Sonucu İtibariyle Onama Yapamayacağına , Kararı Kaldırıp Yeniden Gerekçe Oluşturarak Karar Vermesi Gerektiğine Dair Yargıtay Kararı

Bölge Adliye Mahkemelerinin, düzelterek onama ya da sonucu doğru onama yapma yetkilerinin olmadığına dair ekte Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin bir kararı paylaşılmıştır.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/7097
K. 2022/7575
T. 21.6.2022
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi D. D. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Şikayetçi ipotek maliki F. S. vekili, sair fesih sebepleri ile birlikte, artırma tutanağında ihalenin yapıldığı yerin “Havsa Hükümet Konağı Binası giriş kat” olarak yazılı olduğu, düzeltme ilanında hükümet konağı binasının yıkıldığı ve “Havsa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konferans Salonu Helvacı Mahallesi Mescit Sokak No:9 Havsa/EDİRNE“ olarak ihalenin yapılacağı adresin belirtilmesine rağmen artırma tutanağındaki ihalenin yapıldığı yerin düzeltme ilanındaki yer olarak yazılı olmadığı, yıkıldığı belirtilen yerin ihale tutanağında yazılı olduğu bu nedenlerle yapılan ihalenin usul ve yasaya aykırı olduğundan iptali gerektiğini iddia ederek, Edirne İcra Müdürlüğünün 2020/.. Esas sayılı takip dosyasından yapılan 20.12.2021 tarihli ihalenin Edirne ili,Havsa İlçesi,Bostanlı Köyü,1496 parsel numaralı taşınmaz yönünden feshine karar verilmesini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonunda “…düzeltme ilanı davacıya tebliğ edilmediği gibi düzeltme ilanının gazetede ve UYAP sisteminde yayınlanmadığı anlaşıldığından Davanın KABULÜ ile Edirne İcra Müdürlüğünün 2020/..Esas sayılı takip dosyasında 20.12.2021 tarihinde … parsele yönelik yapılan İHALENİN FESHİNE, …” karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesince yapılan inceleme sonucunda;

Mahkemece düzeltme ilanının davacıya tebliğ edilmediği gibi düzeltme ilanının gazetede ve UYAP sisteminde yayınlanmadığı anlaşıldığından ihalenin feshine karar verilmiş ise de, İlk satış ilanının incelenmesinde satışı yapılacak yerin Havsa Hükümet Konağı binası giriş kat olarak belirlendiği, icra müdürlüğünce 10/12/2021 tarihli tensip doğrultusunda 10/12/2021 tarihli düzeltme ilanında ise hükümet konağı yıkıldığından dolayı ihalenin yapılacağı adresin Havsa Esnaf ve Sanatkarlar odası konferans salonu olarak değiştirildiği, yine aynı tensip tutanağında, satışa az bir zaman kaldığından ilanın elektronik ortamda yapılmasına karar verildiği tespiti üzerine;”…Satışın, ilan edilen yer ve saatte yapılması zorunlu olup, açık artırma ilanında belirtilen ihalenin yapılacağı yerin neresi olduğu konusundaki karışıklık ihaleye katılımı olumsuz etkileyebilecek unsurlardan olduğundan bu nedenle ihalenin feshine yönelik ilk derece mahkemesi kararı sonucu itibari ile yasaya uygun olup…” belirtilerek, İstinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE, karar verilmiştir.

Kararı ihale alıcısı süresinde temyiz etmiştir.

İstinaf kanun yolu incelemesinin nasıl yapılacağına ilişkin usul düzenlemesi HMK. nın 341 ila 360. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi’nin ilgili dairesinin ilk derece mahkemesinin gerekçe hatasını nasıl gidereceği 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353/1-b/2. maddesinde “Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya kararın gerekçesinde hata edilmiş ise düzelterek yeniden esas hakkında, duruşma yapılmadan karar verilir.” şeklinde düzenlenmiş,

Ayrıca 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 359/2. maddesinde “Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.” hükmüne yer verilmiştir.

HMK.nın 359/2. maddesinde amaçlanan, özellikle infaza esas alınacak hüküm sonucunun şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde oluşturulmasıdır.

Bölge Adliye Mahkemeleri İlk Derece Mahkemesi’nin hatasını HMK. nın 359. maddesine uygun şekilde yeniden karar vererek düzeltmek zorundadır.

Bu hüküm karşısında Bölge Adliye Mahkemelerinin düzelterek onama yada SONUCU DOĞRU ONAMA yetkisi yoktur.

Bu emredici düzenlemeler karşısında, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından ilk derece mahkemesinin kararını gerekçe hatası nedeni ile kaldırıp, uygun gerekçe ile yeniden esastan bir karar vermesi gerekirken, ilk derece mahkemesinin kararının SONUCUNUN DOĞRU olduğu gerekçesi ile istinaf talebinin esastan reddine karar vermesi usul ve yasaya aykırı olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda yazılı nedenlerle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesinin 11/04/2022 tarih ve 2022/1147 E.- 2022/1110 K. sayılı kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, bozma nedenine göre ihale alıcısının temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 21/06/2022 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir