Blog

Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Şarta Bağlı Olduğu ve Eda Hükmü İçermediği Durumlarda İcra Edilebilirlik Şerhi Alınsa Dahi İlamlı İcraya Konu Edilemeyeceği Hakkında Yargıtay Kararı

12. Hukuk Dairesi         2022/9143 E.  ,  2022/9318 K. "İçtihat Metni" ... Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu’nun 18/07/2022 tarih ve 2022/4 Uyuşmazlık Esas - 2022/4 Uyuşmazlık Karar sayılı başvurusunda; ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi ile ... Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin benzer olayda verdikleri kesin nitelikteki kararları arasında...

Daha fazla oku...

Minnet Olgusuna Dayalı Temliklerde Muris Muvazaası Oluşmayacağına Dair Güncel Bazı Yargı Kararları.

Daha önce sitede, minnet olgusuna dair pek çok Yargıtay kararı paylaşmış idim. Bu defa da son bir kaç yılda  verilen güncel kararları ekte  sunuyorum.   1. Hukuk Dairesi 2021/7432 E. , 2021/7131 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL - BEDEL Taraflar arasında...

Daha fazla oku...

Mirasın Hükmen Reddi Davalarında Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılacağına ve Davalı Tarafın Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmaması Gerektiğine Dair Yargıtay Kararı.

Bu tür davalarda şeklen ,yasa gereği davalı statüsünde olan alacaklı aleyhine olacak şekilde vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmemesi gerekmektedir. Konuya dair bir Yargıtay kararı ekte sunulmaktadır. 14. Hukuk Dairesi 2016/17227 E. , 2020/7532 K."İçtihat Metni"14. Hukuk DairesiMAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDavacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 24/02/2015 ve 25/05/2015 günlerinde...

Daha fazla oku...

Bölge Adliye Mahkemelerinin Düzelterek Onama yahut Sonucu İtibariyle Onama Yapamayacağına , Kararı Kaldırıp Yeniden Gerekçe Oluşturarak Karar Vermesi Gerektiğine Dair Yargıtay Kararı

Bölge Adliye Mahkemelerinin, düzelterek onama ya da sonucu doğru onama yapma yetkilerinin olmadığına dair ekte Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin bir kararı paylaşılmıştır. T.C.YARGITAY12. HUKUK DAİRESİE. 2022/7097K. 2022/7575T. 21.6.2022DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu...

Daha fazla oku...

İstinaf/Temyiz Edenin Harçları Tamamlamaması Nedeniyle İstinaf/Temyiz Etmemiş Sayılmasına Karar Verilmesi Durumunda Katılma Yolu İle İstinaf/Temyiz Edenin Hukuki Durumu

Katılma yoluyla istinaf, asıl istinaf hakkına bağlı ise de; diğer tarafın sonradan istinaf isteminden vazgeçmesi veya eksik harç/ masraf yatırması suretiyle istinaf etmemiş sayılması yahut istinaf isteminin reddedilmiş olması ; katılma yoluyla istinaf etme hakkını ortadan kaldırmayacaktır. Belirtilen bu husus , Hukuk Muhakemeleri Usulü Prof. Dr. Baki Kuru Cilt...

Daha fazla oku...

Muris Muvazaasına Konu İşlemde Taraf Olan Kişinin Bu Nedenle Açtığı Tapu İptali ve Tescil Davasının Bu Davacı Yönünden Reddi Gerektiğine Dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı.

Aşağıda, satış işlemine  (alıcı )küçük çocuğunun "velisi" olarak katılan babanın , bilahare mirasçı sıfatıyla  diğer kardeşleriyle beraber  , kayıt maliki olan çocuğuna  karşı açtığı muris muvazaası nedenli tapu iptal ve tescil davasına ilişkin verilen bir HGK kararı yer almaktadır. "Kimse kendi muvazaasına dayanarak hak talep edemez " ilkesi kararda...

Daha fazla oku...

Ticari Kredilerle İlgili Dosya Masrafı ve Komisyon Bedellerinin Tahsiline İlişkin Bir İstinaf Mahkemesi Kararı.

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 21.HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2020/978 KARAR NO : 2022/704 TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR   İNCELENEN DOSYANIN MAHKEMESİ : ANKARA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : NUMARASI : DAVACI : VEKİLİ : Av. ZEYNEP AYDIN TARAKÇI DAVALI : VEKİLİ : DAVA : Alacak DAVA TARİHİ : 10/07/2015 KARAR TARİHİ : 26/05/2022 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 24/06/2022 Taraflar arasındaki alacak istemine ilişkin davanın yargılaması sonunda ilamda...

Daha fazla oku...

Kiralanan Taşınmazın Anahtar Teslimi Yapılmadan Boşaltılması Yahut Kiracı Tarafından Kullanılmaması Yasal Teslim Olmadığından, Kiraya Veren Tarafından Tahliye Hususu Kabul Edilmedikçe Kiracıyı Kira Parasını Ödeme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağına Dair İstinaf Mahkemesi Kararı.

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2020/1308 KARAR NO : 2022/439 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A K A R A R   İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : TARİHİ : NUMARASI : DAVACI : VEKİLİ : Av. ZEYNEP AYDIN TARAKÇI DAVALILAR : : DAVANIN KONUSU : İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İcra Hukuk Mahkemesince;...

Daha fazla oku...

Muris Muvazaası İddiasıyla Ara Mirasçı Durumunda Olan Kişilerin Sağlıklarında Dava Açmamalarının İşlemin Geçerli Olduğunu Göstermeyeceği ve Onların Vefatıyla Mirasçılarının Dava Açmalarında Bir Engel Bulunmadığına Dair Yargıtay Kararları.

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2013/19546 K. 2014/8074 T. 17.4.2014 DAVA : Taraflar arasında görülen tazminat davası sonunda, yerel mahkemece davanın, reddine ilişkin olarak verilen karar davacı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi... raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; KARAR : Dava; tazminat istemine ilişkin olup, mahkemece; davanın reddine karar verilmiş,...

Daha fazla oku...

Minnet Duygusu İle Yapılan Temlikte Mirasbırakanın Esas İradesinin Mal Kaçırmak Olmadığına İlişkin Bir Başka Yargıtay Kararı.

  Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2013/9160 E. 2014/4955 K. 5.3.2014 Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kısmen kabul kısmen reddine ilişkin olarak verilen karar davalılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; Dava, muris muvazaası hukuksal...

Daha fazla oku...