Blog

Tahliye Kararı Sonrasında İcranın Geri Bırakılması İçin Yatırılacak 3 Aylık Kira Bedelinin Teminat Bedeli Olup; Kira Bedeli Olmadığına ve Bu Nedenle Kira Borcuna Mahsup Edilemeyeceğine İlişkin Bir Yargıtay Kararı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2011/14748 E. , 2011/19401 K. Dava dilekçesinde, 3.976,51 TL kira alacağının tahsili için yapılan takibe vaki itirazın iptali ile % 40 icra inkâr tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A...

Daha fazla oku...

Bedelsiz Terke İlişkin Plan Notunun İptali Nedeniyle Açılan Kamulaştırmasız El Atma Nedenli Tazminat Davasında Davanın Kabulünün Gerekeceği Yönünde Verilen Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2022/11743 K. 2023/1059 T. 14.2.2023 DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedellinin tahsili istemine ilişkin asıl ve birleştirilen davada yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince asıl ve birleştirilen davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararın davalı idare vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Bölge...

Daha fazla oku...

Hukuk Davalarında Verilen Hükümde Kanun Yoluna Başvurma Süresinin Hatalı Gösterilmesi Halinde Hatalı Gösterilen Süre İçerisinde Kanun Yoluna Başvuru Yapılması Halinde Başvurunun İncelenmesi Gerektiğine Dair İçtihadı Birleştirme Kararı.

Hükümde kanun yoluna başvuru süresi hatalı gösterilmişse de, verilen sürede yapılan başvurunun kabul edilerek işin esasına girilmesi ve dosyayla ilgili  olumlu-olumsuz bir karar verilmek üzere dosya ele alınması gerekmektedir. İlgili Resmi Gazeteye buradan ulaşabilirsiniz. İBK--

Daha fazla oku...

Tarımsal Üretim Sözleşmesinden Doğan Davalarda Arabulucuya Başvurulmuş Olması Dava Şartı Haline Gelmiştir.

Tarımsal Üretim Sözleşmesinden Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarına İlişkin Arabuluculuk Yönetmeliği 01.09.2023 tarihli ve 32296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.Resmi gazeteye buradan ulaşılabilir.1092023161003Tarımsal

Daha fazla oku...

1 Eylül 2023 İtibariyle Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamına Girecek Konular

05.04.2023 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7445 Sayılı Yasaya göre, (37.Madde) 1- Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.2- Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar.3- 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar.4-...

Daha fazla oku...

Kiracının Kira Bedelinin İndirilmesi Amacıyla Açtığı Kira Tespit Davasında,Dava Dilekçesindeki Talepten Daha Fazla Bir Bedelin Bilirkişilerce Tespiti Halinde Davanın Reddedilmemesi Gerekmekte, Kiracı Tarafından Ödenen Tutar Üzerinden Tespit Hükmü Kurulması Gerekmektedir.

Hukuk Genel Kurulu 2017/3197 E. , 2021/1593 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi1. Taraflar arasındaki “kira bedelinin tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Karşıyaka 1. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel...

Daha fazla oku...

Kira Tespit Davasında, Davalı Kiracı Arttırılması İstenen Kira Bedelini Ödese Dahi; Dava Reddedilmemeli, Kira Tespit Kararı Verilmelidir.

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2022/6076 K. 2022/7585 T. 11.10.2022 DAVA : Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen kira bedelinin tespiti davasının reddine dair verilen karar hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda; davacı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine yönelik olarak verilen kararın, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin...

Daha fazla oku...

Kira Tespit Davasının Hukuki Niteliği Gereği , Islah veya Ek Dava Açmak Mümkün Değildir.

T.C.YARGITAY3. HUKUK DAİRESİE. 2022/8106K. 2023/12T. 16.1.2023DAVA : Taraflar arasındaki kira bedelinin tespiti davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, bozmaya uyan Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Mahkeme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikler yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten...

Daha fazla oku...

Tapu İptali ve Tescil İle Ecrimisil Konulu Asıl Davada Davalı Kayıt Maliki Kabul Beyanı Da Sunsa Taşınmazın Aynına İlişkin Bir İlam Olması Nedeniyle Ecrimisile Yönelik Kısmın Kesinleşmeden İcraya Konulamayacağına Dair Yargıtay Kararı.

  T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2020/2716 K. 2020/9805 T. 16.11.2020 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra...

Daha fazla oku...