Kiralananın Satılması Halinde , Yeni Malikin Açacağı Tahliye Davasında Satışın Muvazaalı Olduğu İddiasının Dinlenmeyeceğine Dair Yargıtay Kararları

Kiralananın Satılması Halinde , Yeni Malikin Açacağı Tahliye Davasında Satışın Muvazaalı Olduğu İddiasının Dinlenmeyeceğine Dair Yargıtay Kararları

6. Hukuk Dairesi 2014/2402 E. , 2014/14552 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Edirne 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 05/11/2013
NUMARASI : 2013/110-2013/936

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tazminat davasına dair karar, davacı ve davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Uyuşmazlık 6570 sayılı yasanın 15. Maddesine göre maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece maddi tazminat talebinin kısmen kabulüne ve manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı dava dilekçesinde kendisinin ihtiyaç nedeniyle tahliye edilmesinden sonra kiralananın bir başkasına kiraya verildiğinden bahisle 6570 sayılı yasanın 15. Maddesi gereğince 30.000 TL maddi ve 20.000 TL manevi tazminatın tahsilini istemiştir. Davalı davacı kiracının tahliyesinden sonra taşınmazı sağlık nedenleri ile oğluna sattığını onunda dava konusu yeri 3. Kişiye kiraya verdiğini bu nedenle davanın reddini istemiştir. Mahkemece satış işleminin muvazaalı olduğu ve davalının mülkiyet hakkını davacının yasal haklarını engellemek sureti ile kullanamayacağı gerekçesi ile maddi tazminat isteminin kısmen kabulüne manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.
1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mahkemece delillerin takdir edilerek karar verilmiş olmasına göre davacının temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davalının temyiz itirazına gelince; davada dayanılan ve hükme esas alınan davacı ile eski malik arasındaki 1.5.2009 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davalı kiralananı 23/10/2009 günlü satış sözleşmesi ile iktisap etmiş ve açmış olduğu ihtiyaç nedeniyle tahliye davası sonucunda davacı kiracının tahliyesine karar verilmiş ve bu hüküm 25.10.2011 tarihinde kesinleşmiştir. Davalı kiralananı 19.12.2012 günlü satış sözleşmesi ile oğlu E..’a satmıştır. Yeni malik E.. taşınmazı iktisabından sonra kiralananı 10.1.2012 başlangıç tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesi ile dava dışı İshak’a kiralamıştır. Davacı ile oğlu arasındaki satış işleminin muvazaalı olduğu iddiası açılan bu davada dinlenemeyecektir. Kiralananın üçüncü kişiye kiralanması işlemi dava dışı yeni malik E.. tarafından yapıldığından dava şartları oluşmamıştır. Mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazının reddine (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 25.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Hukuk Genel Kurulu 2006/6-143 E. , 2006/148 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 16/08/2005
NUMARASI : 2005/213-251

Taraflar arasındaki “tahliye” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İnebolu Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 15.02.2005 gün ve 2004/117-2005/45 sayılı kararın incelenmesi Davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 6.Hukuk Dairesinin 13.06.2005 gün ve 2005/4638-6073 sayılı ilamı ile; (…Dava, ihtiyaç sebebiyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkeme davanın reddine karar vermiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.
Davacı vekili, müvekkilinin dava konusu kiralananı 28.10.2003 tarihinde iktisap ettiğini, müvekkilinin işsiz olup, askerden geldiğini, kiralananı kırtasiye dükkanı olarak işleteceğini, yasal sürede ihtar çekildiğinden kiralananın işyeri ihtiyacı sebebiyle tahliyesini talep etmiştir.
Davalı, ihtiyacın samimi olmadığını, satışı muvazaalı olduğunu, davanın reddini savunmuştur.Mahkeme yasaya karşı hile ile yapılan satış nedeniyle tahliyenin sağlanmak istendiğinden bahisle davanın reddine karar vermiştir.
Dava, 6570 Sayılı Yasanın 7/d maddesi uyarınca açılan ihtiyaç nedenine dayalı tahliye davasıdır. Davacının, ihtiyaç iddiasının gerçek, samimi ve zorunlu olduğunu kanıtlaması gerekir. Olayımızda, davacı bu iddiasını tanık anlatımları ile kanıtlamıştır. Davalı ise satışın muvazaalı olduğunu ileri sürmüştür. Davacının iktisabının Muvazaalı olduğu iddiası kişisel hak nedeniyle açılan tahliye davalarında dinlenemeyeceği Yargıtay’ın kararlılık kazanmış içtihadıdır. Mahkemece, davacı boşta olduğuna ve kiralananın yapılacak işe uygun bulunduğuna göre davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle isteminin reddine karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır…)gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN : Davacı vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
S O N U Ç : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 12.04.2006 gününde, oybirliği ile karar verildi.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir