Araç Satışına İlişkin Sözleşmenin İrade Fesadı Nedeniyle İptali, Aracın İadesi ve Tesciline İlişkin Karar Temelde Taşınmazın Aynına İlişkin Değil İse de, Mahkemece Sicilde Değişiklik Oluşturacak Şekilde Bir Karar Verildiği İçin Bu Kararın Kesinleşmeden İcraya Konulamayacağına Dair Yargıtay Kararı.

Araç Satışına İlişkin Sözleşmenin İrade Fesadı Nedeniyle İptali, Aracın İadesi ve Tesciline İlişkin Karar Temelde Taşınmazın Aynına İlişkin Değil İse de, Mahkemece Sicilde Değişiklik Oluşturacak Şekilde Bir Karar Verildiği İçin Bu Kararın Kesinleşmeden İcraya Konulamayacağına Dair Yargıtay Kararı.

 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2019/4284

K. 2020/2026

T. 2.3.2020

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye ve teslimine ilişkin 2 örnek takipte borçlunun; takibe dayanak ilamın henüz kesinleşmediği nedeniyle takibin iptalini talep ettiği, ilk derece mahkemesince; dayanak ilamın taşınır hükmünde olan araç/taşıt mülkiyetine ilişkin olması ve kesinleşmeden takibe konulabileceği gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, ilk derece mahkemesi kararına karşı borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince; istinaf talebinin esastan reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

HUMK’nun 443/4. maddesi (HMK’nun 367/2. maddesi) gereğince gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez.

Somut olayda; takibe dayanak … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 08.02.2018 tarih, 2015/369 Esas-2018/56 Karar sayılı ilamı; araç satışına ilişkin sözleşmenin irade fesadı nedeniyle iptali, aracın iadesi ve tesciline ilişkin olup, temelde taşınmazın aynına ilişkin değil ise de, mahkemece sicilde değişiklik oluşturacak şekilde bir karar verildiği görülmekle, ilamın icrası için kesinleşmesi gerektiğinden, ilk derece mahkemesince takibin iptaline karar verilmesi yerine, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda yazılı nedenlerle 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi’nin 25.12.2018 tarih ve 2018/2282 E.-2018/3146 K. sayılı istinaf talebinin esastan reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA ve … 18. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 25.04.2018 tarih ve 2018/378 E.-2018/484 K. sayılı kararının re’sen BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 02/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir