5403 SAYILI YASANIN DEĞİŞİK 8. MADDESİ GEREĞİ TAŞINMAZLARDAKİ PAY VE PAYDAŞ ADETİNİN ARTIRILAMAYACAĞI

5403 SAYILI YASANIN DEĞİŞİK 8. MADDESİ GEREĞİ TAŞINMAZLARDAKİ PAY VE PAYDAŞ ADETİNİN ARTIRILAMAYACAĞI

İlgili yasa maddesinin önceki halinde ,Bakanlığın uygun görüşü ile kamu yatırımları için ihtiyaç duyulan yerler hariç olmak üzere tarım arazilerinin,yasaca belirlenen büyüklükteki parsellerden daha küçük parçalara bölünemeyeceği; bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinin mirasa konu olmaları ve üzerilerinde her ne şekilde gerçekleşmiş olursa olsun birlikte mülkiyetin mevcut olması durumunda, bu arazilerin ifraz edilemeyeceği; paylarının üçüncü şahıslara satılamayacağı, devredilemeyeceği veya rehnedilemeyeceği düzenlenmiş idi. Bu düzenleme,15.5.2014 tarih ve 29001 sayılı R.G.’de yayımlanan, 30.4.2014 tarihli ve 6537 sayılı Kanunun 4. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu defa, aynı yasal değişiklik ile , Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedinin artırılamayacağı da düzenlenmiştir. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi de, 2015/561 E. 2015/2349 K. sayılı 17.02.2015 tarihli kararında , bu konuya değinmektedir.
Bu düzenleme ve uygulama ile mülkiyet hakkında kısmen de olsa tasarruf imkanı yaratılmış olup; matluba muvafıktır.
Yargıtay 1.Hukuk Dairesi         
2015/561 E.  ,  
2015/2349 K.
“İçtihat Metni”
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : KAYSERİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 12/11/2013
NUMARASI : 2012/317-2013/273
Taraflar arasında görülen tapu iptal – tescil, olmadığı takdirde alacak davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …………………… raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
-KARAR-
Dava; kesinleşmiş cebri satış ihalesi sonucu çekişmeli taşınmazda satın alınan payın, Tapu Müdürlüğünce 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 8.maddesi hükmü gerekçe gösterilerek intikal ve tescil işlemlerinin yapılmaması nedeniyle, bu paya ilişkin olarak tapu kaydının iptali ile davacı adına tescil, olmadığı takdirde taşınmaz bedelinin tahsili isteklerine ilişkindir.
Davacı tarafından; cebri ihale ile 287 parsel sayılı taşınmazdaki B.. A..’ya ait 6132/11440 payı satın alındığı, tapu sicil müdürlüğünce 5403 sayılı Yasanın 8.maddesi gerekçe gösterilerek tescil işleminin yapılmadığı ileri sürülerek B.. A..’ya ait payın iptali ve adına tescil isteğinde bulunulmuştur.
Mahkemece; 5403 sayılı Kanunun 8.maddesinin açık hükmü karşısında tapu sicil müdürlüğünce yapılan işlemin doğru olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; dava konusu taşınmazdaki B.. A..’ya ait çekişmeli payın, davacı tarafından Kayseri İcra Müdürlüğü’nün 2008/8115 sayılı takip dosyası kapsamında cebri ihale yoluyla edinildiği, ihalenin 24.04.2011 tarihinde kesinleştiği, …………. İl Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 20.06.2013 tarihli yazısına göre 11.400 m² büyüklüğündeki tarla nitelikli dava konusu taşınmazın mutlak tarım arazisi olduğu anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere; cebri icra sonucu davacı adına tescile engel olan 5403 sayılı Kanunun 5578 sayılı Kanunun 2.maddesiyle değişik 8.maddesi 30.04.2014 tarihinde 6537 sayılı Kanunun 4.maddesi ile değiştirilmiş olup ” taşınmazlardaki pay ve paydaş adedi arttırılamaz” hükmüne yer verilmiş ve bir önceki yasadaki engel durum 6537 sayılı Kanun ile ortadan kaldırılmıştır.
Somut olayda, çekişmeli taşınmazdaki 6132/11440 pay B.. A.. adına kayıtlı olduğuna ve sadece 6132/11440 pay cebri satışa konu edildiğine göre pay ve paydaş adedinin arttırıldığından söz edilemez.
Hâl böyle olunca, 5403 sayılı Kanununda 6537 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik gözetilmek suretiyle bir karar verilmek üzere karar bozulmalıdır.
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 17.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir