El Birliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi İçin Tapu Müdürlüğüne Başvuru Yapılmaksızın Doğrudan Dava Açılabileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

El Birliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi İçin Tapu Müdürlüğüne Başvuru Yapılmaksızın Doğrudan Dava Açılabileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

14. Hukuk Dairesi         2018/4363 E.  ,  2021/3137 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 04/04/2014 gününde verilen dilekçe ile elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın HMK’nın 114/1-b delaletiyle 115/2. maddesi gereğince hukuki yarar yokluğundan usulden reddine dair verilen 16/10/2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi isteğine ilişkindir.
Mahkemece, 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile 3402 sayılı Kadastro Kanununa eklenen ek 3. madde gereğince elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürme yetkisinin tapu sicil müdürlüklerine ait olduğu, talebin reddi halinde mahkemeye başvurulabileceği, hukuki yarar yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.
Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.
5831 sayılı Kanun ile 3402 sayılı Kadastro Kanununa eklenen ek 3. madde ile “bir mirasçının, miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde tapu sicil müdürünün, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet edeceği, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan herhangi biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu taşınmaz mal üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edileceği” şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir.
Türk Medeni Kanunu’nun 644. maddesi gereğince; bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder.
Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.
Mirasçılara gönderilecek davetiyede “belirlenen süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya paylaşma davası açılmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceğinin” bildirilmesi zorunludur.
Bu tür davalarda mirasçılık belgesine atıf yapılmakla yetinilmemeli; hüküm sonucunda infazda tereddüte neden olunmayacak şekilde elbirliği halindeki mülkiyetin veya payın mirasçılık belgesindeki paylar oranında paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmelidir.
Mahkemece, 5831 sayılı Kanun ile 3402 sayılı Kadastro Kanununa eklenen ek 3. madde ile elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi konusunda tapu sicil müdürlüğünün görevlendirildiğinden bahisle davanın reddine karar verilmiş ise de; bu hüküm 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 644. maddesini yürürlükten kaldırmamıştır. Anılan madde ile, “bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir” hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla, davacının dava konusu edilen taşınmazın elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesini dava yoluyla talep etmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle mahkemece, işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Kabule göre; davalılardan …’a TMK’nın 644. maddesinde öngörülen şerhi içeren davetiye tebliğ edilmediği, davalılardan … ve …’a ise ilk seferde doğrudan adres kayıt sistemindeki adreslerine Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre tebliğ edildikleri ve usulüne uygun olmadıkları, anlaşılmıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanununda 6099 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler de nazara alınarak Türk Medeni Kanunu’nun 644. maddesi gereğince ihtaratlı dava dilekçesi adı geçen davalılara tebliğ edildikten sonra, işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken bu hususun göz ardı edilmesi de doğru olmamıştır.
Hükmün bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın yatırana iadesine, 28.04.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu gönderiyi paylaş

Comments (11)

 • erol hoş cevap

  çok aydınlatıcı ,yararlı

  23 Şubat 2022 , 10:47
  • Zeynep Aydin Tarakci cevap

   Teşekkürler.

   7 Nisan 2022 , 18:20
  • Hamit cevap

   Elbirligini bozup paylı satış yapma işi nekadar sürer

   22 Aralık 2022 , 17:51
   • Zeynep Aydin Tarakci cevap

    Tüm mirasçılar beraber hareket ederlerse, Tapu Müdürlüğü’nden alınacak randevu ile hemen paylı mülkiyet üzere tescil gerçekleştirilebilir.Bilahare ikinci bir işlemle pay satışı yapabilirsiniz. Pay satışında eğer dışardan birine satış yapacaksanız, diğer paydaşların önalım hakkı sözkonusu olacaktır.
    Tüm mirasçılar birlikte hareket etmez ise, paylı mülkiyete geçiş dava yolu ile olur. Süreç ise o yerdeki dava dosyaları,vs Mahkemelerin iş yoğunluğuna göre değişkenlik gösterir.

    29 Aralık 2022 , 12:47
    • Zeynep Aydin Tarakci cevap

     Tüm mirasçılar beraber tapuya giderlerse paylı mülkiyete geçilir. Vekaletle kendilerini temsil ettirebilirler. Pay satışı , web tapudan başvuru sonrası tapu müdürlüğünden yapılabilecek bir işlem. Önalım hakkına dikkat etmek gerekiyor.

     26 Mart 2023 , 20:44
 • Yılmaz Asil cevap

  Zeynep hanım paylaşım için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar..

  24 Haziran 2022 , 13:09
  • Zeynep Aydin Tarakci cevap

   Rica ederim, iyi günler dilerim.

   28 Haziran 2022 , 13:56
  • Mahmut Kaya cevap

   Selamlar kolay gelsin. Miras intikali yapıldıktan sonra elbirliği mülkiyete geçiş oluyor. Paylı mülkiyete geçişin belli bir süresi varmı. Hissedarlardan birisi başvurduğunda, tapu tarafından herhangi bir engel yok denilip hemen paylı mülkiyete geçiş yapılırmı. Ayrıca paylı mülkiyete geçildiği anda hemen hisse satılabilirmi.

   26 Mart 2023 , 12:42
   • Zeynep Aydin Tarakci cevap

    Tüm mirasçılar beraber tapuya giderlerse paylı mülkiyete geçilir. Vekaletle kendilerini temsil ettirebilirler. Pay satışı , web tapudan başvuru sonrası tapu müdürlüğünden yapılabilecek bir işlem. Önalım hakkına dikkat etmek gerekiyor.

    26 Mart 2023 , 20:44
 • Doğan cevap

  2014 sonrası vefat edenler için el birliği sizin tarif ettiğiniz şekilde payliya dönmüyor. Nasıl bir yol izlemeli

  17 Ekim 2023 , 16:27
  • Zeynep Aydin Tarakci cevap

   Doğrudan dava açmalısınız.

   25 Ekim 2023 , 12:28

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir