Blog

"Üçüncü Kişinin Hilesi ve Tapu İptal Tescil Davası"

Hile hukuksal nedenine dayanılarak açılan davalarda , yanıltıcı davranışların üçüncü kişi tarafından yapılması ve buna akit tarafın ıttıla kespetmesi veya onun bilgisi halinde gerçekleşmesi halinde, aktin taraflar için bağlayıcılık özelliğini yitireceğini kabul etmek derekir. (Y.1.H.D. 02.07.1997 tarihli 1996/8214 E. 1997/9301 K. sayılı kararı)

Daha fazla oku...

"Akit Tarihinde, Satış Bedeli Ödenmediği Takdirde Taşınmazın Mülkiyetinin İade Edileceğine Dair Bir İhtirazi Kayıt Dermeyan Edilmediğine Göre, Açılan İptal ve Tescil Davasının Dinlenilmesine Olanak Yoktur."

B.K. nun 217. maddesi delaletiyle 211. maddesi hükmü uyarınca akit tarihinde satış bedeli ödenmediği takdirde taşınmazın mülkiyetinin iade edileceğine dair bir ihtirazi kayıt dermeyan edilmediğine göre, açılan iptal ve tescil davasının dinlenilmesine olanak yoktur. "T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2010/6872 K. 2010/7745 T. 30.6.2010 DAVA : Taraflar arasında görülen davada: Davacı, maliki olduğu 37 ve 53...

Daha fazla oku...

"Adliyedeki ATM Cihazının Kaldırılması Konusunda Hazinenin Açtığı Dava"

"1. Hukuk Dairesi 2011/8788 E., 2011/10614 K. ATM CİHAZININ KALDIRILMASI ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ GÖREV Taraflar arasında görülen davada; Davacı, kayden maliki olduğu 7559 ada 6 parsel sayılı taşınmazdaki Adalet Bakanlığı'na tahsisli Adliye Sarayı hizmet binasında davalı bankaya ait şube önündeki ATM cihazının Milli Emlak Müdürlüğü'nden gerekli tahsis ve kiralama işlemleri yapılmaksızın konulduğunu ileri sürerek...

Daha fazla oku...

"İptal İstemi, Tescil İstemini Kapsamaz ; Ancak Tescil İstemi, İptal İstemini de Kapsar"

Açılan bir iptal davasında, ayrıca tescil isteğinde bulunulmamış olması, iptal davasının reddi için başlı başına bir sebep teşkil etmez. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, iptal isteminin tescili kapsamadığı gözetilerek davacıya, ayrıca tescil davası açması için imkan tanımak ve dava açılması halinde her iki dava birleştirilerek karara bağlanmaktan ibarettir.Ne varki,...

Daha fazla oku...

"İlam Niteliğindeki Uzlaşma Tutanaklarının, Taşınmaz Mülkiyetinin Naklini Sağlamayacağı"

1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 35-A maddesi gereğince düzenlenen "uzlaşma tutanağı" , İİK 38 gereğince ilam niteliğinde ise de; taşınmaz mülkiyetinin naklini sağlamayacağı açıktır. "YARGITAY 1. H.D. E: 2007/7358 - K: 2007/9604 İÇTİHAT METNİ DAVA : Taraflar arasında görülen davada; davacı, çekişmeli taşınmazların tapuda davalı adına kayıtlı olduğunu, oysa imar uygulaması nedeniyle yapılan tevhit ve...

Daha fazla oku...

"Bir Paydaşın , Diğer Paydaştan Habersiz Taşınmazı Kiraya Vermesi Halinde Sonradan Pay Edinenin Durumu"

Taşınmazlarda yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin kararların sonradan paydaş olan veya pay üzerinde ayni hak kazananları bağlaması için, bunların tapu kütüğüne şerh edilmesi gerekir. "Yargıtay 1. H.D. 2010/2022 E. 2010/3530 K. 29.03.2010 DAVA ve KARAR : Dava, paylı mülkiyet konusu bağımsız bölüme elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Dosya içeriği ve toplanan...

Daha fazla oku...

"İnançlı İşlem Hukuksal Nedenine Dayalı Davalarda İspat"

Taraf Muvazaası, Teminat Mukabili Temlik, Nam-ı Müstear gibi tasarruflar, "İnançlı İşlem" başlığında toplanmakta olup; bu nedenle açılan davaların, TMK'nun 6. maddesi uyarınca davacı tarafından 05.02.1947 tarih, 20/6 sayılı İBK gereğince , mutlaka yazılı belgeyle ispatı gerekir. Yazılı belge yok ; ve fakat yazılı delil başlangıcı sayılabilecek bir delil var...

Daha fazla oku...

"Temliken Tescil Davasında Davacılar"

TAŞKIN İNŞAAT NEDENİYLE AÇILAN TEMLİKEN TESCİL DAVASINDA, TÜM MALİKLERİN DAVACI OLMALARI VE DAVADA YER ALMALARI ZORUNLULUĞU VARDIR. "..Dava, taşkın inşaat nedeniyle temliken tescil istemine ilişkindir. 6 sayılı parseldeki muhdesat dolayısı ile dava açıldığına göre, taşınmazın tüm maliklerinin davacı olmaları ve davada yer almaları zorunluluğu vardır.Eldeki davada olduğu gibi,bir kısım maliklerin...

Daha fazla oku...

"Muhasebecinin Özen Yükümü"

MUHASEBECİ/SERBEST MALİ MÜŞAVİR, YANINDA ÇALIŞAN KİŞİNİN USULSÜZ DAVRANIŞLARI NEDENİYLE  , HİZMET VERDİĞİ ŞİRKETİ ZARARA UĞRATMIŞ İSE; ÖZEN YÜKÜMÜ GEREĞİ, TAZMİNATTAN KUSURU ORANINDA SORUMLU TUTULMASI GEREKİR. "T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2011/7546 K. 2011/15419 T. 26.10.2011 • HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI (Davalının Özensiz Davranışlarının Bulunduğu - Özensiz Davranışlar Nedeniyle Davalının Bağlı Olduğu Oda Tarafından Cezanlandırıldığı/Bilirkişi Raporunda...

Daha fazla oku...

"Derdest Olan Evliliğin İptali ve Boşanma Davası"

EVLİLİĞİN BUTLANINA DAİR İSTEK, BOŞANMA İSTEĞİNDEN ÖNCELİK TAŞIR; İPTAL DAVASI, BOŞANMA DAVASI İÇİN BEKLETİCİ MESELE OLMALIDIR. Eşler arasında  evliliğin butlan sebebiyle iptali ve boşanma davası bulunmakta olup; evliliğin butlan sebebiyle iptali, boşanma açısından bir ön meseledir ve öncelikle iptal istemi hakkında araştırma yapılmalı; sonucuna göre yargılama yapılarak hüküm verilmelidir. "..Yukarıda tarihi,numarası,konusu...

Daha fazla oku...