İcra Takipleri

  1. İlamlı icra takipleri (ilamların ve ilam niteliğindeki belgelerin icrası)
  2. İlamsız icra takipleri (genel haciz yolu ile takip, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, taşınmazların tahliyesine dair takip)